Prodloužení do Hodonína a Kroměříže

Do následujících let je plánováno splavnění Baťova kanálu do zdrže jezu Hodonín a splavnění severním směrem do Kroměříže. Novým posláním vodní cesty Baťův kanál, prodloužené na souvisle splavný úsek Kroměříž- Hodonín o celkové délce cca 76 km, je vytvořit páteř pro turisticky využívanou oblast Slovácko. V rámci první investiční akce, splavnění do Hodonína, bude vedle stávajícího jezu, na vodním toku Radějovka, vybudována nová plavební komora Rohatec se zázemím. Dále dojde k rozšíření koryta tohoto nesplavného toku pod jezem v délce cca 800 m. Součástí stavby je i zvýšení stávajícího hospodářského mostu a vybudování nové ocelové lávky pro pěší a cyklisty, která zajistí bezpečné spojení mezi českou a slovenskou stranou. Významnou částí projektu je i řada kompenzačních opatření, které mají za cíl minimalizovat negativní vliv stavby na životní prostředí. Mezi nejvýznamnější opatření patří přeložka regionálního biokoridoru. V rámci druhé investiční akce bude nutné překonat stávající jez Bělov u Otrokovic výstavbou nové plavební komory. Ve zdrži jezu Bělov budou provedeny nezbytné úpravy pro zajištění požadovaných parametrů vodní cesty a bude vybudováno nové přístaviště v Kroměříži. Délka prodloužení severním směrem bude cca 15,8 km.